ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ   วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ  ขั้นตอนและวิธีการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  การศึกษาระบบงาน  วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน   การเขียน Data Flow Diagram, System flowchart, E-R Diagram, Description Table, Description Treeและ  Data Dictionaries  ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอโครงร่างระบบงานทางธุรกิจ