ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เพิ่มพูนการใช้คำและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการ

ปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคมประเพณี และของ

เจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลอง เป็นต้น