คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ