ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล  ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล  การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล  แบบจำลองเอนทิตี้ และความสัมพันธ์  รูปแบบบรรทัดฐาน  การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การเกิดภาวะพร้อมกัน  และการกู้คืน  การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานกรณีศึกษา