ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจและที่กำหนดจากภาพยนต์ เพลง สื่อ โสตทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิกส์และจาเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ  การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤาตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วจนะภาษาและอวจนะภาษา ( verbal and non - verbal language ) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย