ศึกษาเกี่ยวกับ หน่วยและการวัดทางด้านช่างอุตสาหกรรม ระบบสากล ซึ่งเป็นหน่วยวัดนานาชาติ เรียกว่า The system International Unit