ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ  คณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ  ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามัญ  คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือวิสามัญ ระเบียบแถว ทักษะทางวิชาการลูกเสือ  ความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือวิสามัญ  การปฐมพยาบาล  และการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม