วิชา  การบัญชีเบื้องต้น 1

คำอธิบายรายวิชา 

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  วัตถุประสงค์และประโชน์ของการบัญชี  ข้อสมมติทางบัญชี  ความหมายของสินทรพัย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชี

การวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2  ช่อง  ผ่านรายการไปบัญชี

แยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  ชนิด  6  ช่อง  งบการเงิน  ปรับปรุงบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี