ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ ทฤษฎีบททวินามเศษส่วนย่อย ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและลบเมทริกซ์ การคูณ เมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง