คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การคำนวณกำไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว การคำนวณยอดซื้อสินค้า การคำนวณยอดขายสินค้า การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อัตรากำไรขั้นต้น งบกำไรขาดทุน ข้อบกพร่องของระบบบัญชีเดี่ยว

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินค้า โดยการทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การตีราคาสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual)