คลื่นซ้ดคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐสาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้อนฐานทางเศรษฐกิจของไทย