ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดสาวน ร้อยละ การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล