ปฎิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจและกำหนดจากภาพยนต์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วนตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย