ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการ
วิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียน
ผังงาน(Flowchart) 
รหัสเทียม (Pseudo code)
การออกแบบโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อประยุกต์
ในการใช้งาน และปฏิบัติจริงโดย
ใช้ภาษา
คอมพิวเตอร์