ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่อการพัฒนาเว็บเพจ  ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป  เช่น  FrontPage, Express,
Microsoft FrontPage,Macromedia Dreamweaver,
Namo Editor Flash หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
โดยครอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง
การสร้างตาราง สร้างเฟรม  การใช้ Layout การใช้
Layer การกำหนด Behavior การผสม Multimedia 
การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์