คำอธิบายรายวิชา

เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานสร้างกระบวนการคิดศึกษาคำศัพท์การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์เทคนิควิธีการในการทำเบเกอรี่ผลิตและจัดจำหน่าย