ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเครื่องกลเบื้องต้น  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  งานวัดและตรวจสอบ  งานร่างแบบ  งานตัด  งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด  งานทำเกลียว  งานประกอบ