ศืกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทําแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
และนําปรัชญาการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ของธุรกิจ ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง