ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน งานตะไบ งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกียว งานประกอบ