คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน  และการจัดตั้งกิจการ
ประเภทของห้างหุ้นส่วน  และข้อแตกต่างที่กำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  การบันทึกรายการเปิดบัญชี  การแบ่งผลกำไรขาดทุน  การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงที่  การทำงบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงินได้ของ
ห้างหุ้นส่วน  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ  และการชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล