คําอธิบายรายวิชา
        ใหนักศึกษาหาความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผนนํา
เสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ
ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผล
งานใหคณะกรรมการประเมินผล