คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดและลักษณะเครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บกระโปรง เครื่องเกาะเกี่ยว การวัดตัว การสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้น การปรับแบบตัด การทำเครื่องหมายบนแบบตัด การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การวางแบบการทำเครื่องหมายบนผ้า การเย็บประกอบตัวกระโปรง การลองตัว การแก้ไขแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง การคิดคำนวณราคา
ปฏิบัติฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บกระโปรง ติดเครื่องเกาะเกี่ยว การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น และกระโปรงแบบต่าง ๆ ฝึกคิดคำนวณราคา