ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ แก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ไม่เกินอันดับ 3 และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนท์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น