คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย  แนวคิดทางการขาย  วิวัฒนาการการขาย  หน้าที่ทางการขาย   ประเภทและลักษณะของงานขาย  ความรู้เกี่ยวกับตนเอง    ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า  และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน  กระบวนการขาย คุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย