คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร  และตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุมการทำงาน คลาสและอ๊อเจกต์ (Class and Object)  การห่อหุ้ม (Encapsulation) การซ่อนสารสนเทศ (Information Hide)  การสืบทอด (Inheritance) และการพ้องรูป (Polymorphism)  การตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging)  ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)   การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา