ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทํางานและ
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทํางานแบบทีละโปรแกรม แบบพรอมกันหลายโปรแกรม
ระบบการแบงเวลา บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ การจายงาน การจัดสรรหนวยประมวลผล
การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับ
ขอมูล และการแสดงผล ระบบแฟมขอมูล การใชระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพรหลายบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร