ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสร้างข้อมูล (Principle of Data Structures) , ข้อมูลแบบนามธรรม (Abstract Data Type) การจัดโครงสร้างแบบ linear และ non-linear data structures อัลกอริทึมและการหาประสิทธิภาพ Big-O Notations การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ  Linked Lists, Stack , Queues, Trees และ Graph, การจัดการข้อมูลแบบ  Heap และ Hash Tables  อัลกอริทึมการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Seacrhing Algorithms)