ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณการป้อนและจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขและตกแต่งข้อมูลการสร้างตารางข้อมูลการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการ พยากรณ์ข้อมูลการเรียงล าดับการสรุปและน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)