ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ะบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐานหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ทฤษฎีเมตริกซ์