ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง แก้ไขสื่อประเภทภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และจัดทำโครงร่างเรื่องราว (Story Board)  การสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสม กรณีศึกษา