จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  2. ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา