ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ในด้านการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยผ่านระบบ CGI

ภาษา Script เช่น VB Script , Java Script  , PHP  ในการเพิ่มความสามารถของเว็บเพจ การทำ (Multimedia) และ (Interactive) บนเว็บเพได้ การพัฒนาระบบ Virtual Reality Language (VRML) บนเว็บเพจ