ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท รูปแบบ วัสดุ สี หลักการออกแบบตกแต่งและความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่ง ศึกษาประวัติ รูปแบบ ขนาดสัดส่วนเครื่องเรือนที่สัมพันธ์กับการออกแบบตกแต่ง

ปฏิบัติการเขียนภาพ เครื่องเรือนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน รูปแบบต่าง ๆ และเขียนภาพสิ่งประดับตกแต่งภายในภายนอกอาคาร โดยการลอกแบบ ออกแบบ อ่านแบบ เขียนแบบ สัญลักษณ์ในงานออกแบบตกแต่ง