ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Forntpage Express, Microsoft Forntpage, Dreamweaver, Namo Editor Flash หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Behavior การผสมMultimedia การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์