ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ - ส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์