ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ  องค์กรและการบริหารงานในองค์กร  หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน