จุดประสงค์รายวิชา

1. ศึกษาอาหารหลัก  5  หมู่

2. ศึกษาสารอาหาร

3. ศึกษาโรคที่เกี่ยวกับการขาดสารอาหาร