ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เรียน

ต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป