คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม  ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจและสังคม  ประเภทและชนิดของโรงแรม  การแบ่งระดับของโรงแรม  โครงสร้างการบริหารงาน  การแบ่งสายงานในโรงแรม  ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม  คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรมและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจโรงแรม