คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารนานาชาติ  ประเภทและลักษณะของอาหารนานาชาติ  การเลือกวัตถุดิบ  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบและบริการ  หลักการและวิธีการประกอบอาหารนานาชาติ