ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่นความปลอดภัย