ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว อ่านประกาศรับสมัครงาน เขียนประวัติย่อ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน สนทนาโต้ตอบในการสัมภาษณ์งาน