ศึกษา คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน จัดเก็บและการป้องกันของวัสดุต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม  ประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม    วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น  วัสดุไฟฟ้า  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  การผุกร่อนและการป้องกัน  การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น  พลังงานในอนาคต