คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตองและแกะสลักผักผลไม้ วัสดุอื่น ๆ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ คิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาขาย และจัดจำหน่าย