ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ และการออกรายงานทางการเงินของกิจการประเภท ซื้อขายสินค้าและให้บริการด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป หรือโปรแกรมตารางงาน