คําอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพิมพ์ภาพพิมพ์พื้นฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์ ภาพพิมพ์วัสดุ ภาพพิมพ์กระดาษขาว ดําและสี