ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบทำงานของเว็บเพ็จ  วิธีการเชื่อมโยง  การออกแบบเว็บเพ็จเบื้องต้นด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพ็จ รวมทั้งการอัพโหลดเว็บเพ็จ โดยเลือกจากโปรแกรมภาษา หรือเครื่องมือ 1 ภาษา ได้แก่ ภาษา html, xml, java, php  หรือโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพ็จสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กร