ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแ shกรมตารางทาการเพื่อ การคานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ