-ศิํกษาเกี่ยวกับท่อต่างๆ

-ศิํกษาเกี่ยวกับวัศดุทำท่อ