มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานตะไบ งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานประกอบ